ضوابط پارکینگ

به صورت معمول طراحی پارکینگ ساختمان‌ها در طبقه همکف یا زیرزمین در نظر گرفته می‌شود. از زوایای مختلف پارک اتومبیل از قبیل ۹۰درجه، ۷۵درجه،۶۰درجه و ۴۵درجه، می‌توان در طراحی بهتر و استفاده مفیدتر از فضای پارکینگ، استفاده کرد. حالت چیدن پارکینگ‌ها به صورت L باعث می‌شود با استفاده از هم‌پوشانی فضای خالی بین آن‌ها جهت ایجاد تعداد پارکینگ بیشتر و یا جهت ایجاد فضای تاسیسات، انبار، پلکان و سیستم آسانسور استفاده کرد.

حداقل عرض عبور در کنار محدوده توقف خودرو برای دسترسی به فضاهای ارتباطی مشاعات مانند راهرو،لابی، راه پله، آسانسور و…، 80 سانتی متر و برای دسترسی به انبار 50 سانتی متر است.

ارتفاع مفيد مجاز پاركينگ های كوچک، حداقل دو متر و بيست سانتی متر (2.20) است.

ارتفاع مفيد مجاز پاركينگ های متوسط و بزرگ، حداقل دو متر و چهل سانتی متر (2.40) است.

در پاركينگ های خصوصی، حداقل ارتفاع مفيد ورودی و خروجی دو متر و ده سانتی متر (2.10) است.    

 تامین ۵ درصد از کل ظرفیت پارکینگ به منظور استفاده معلولین الزامی است.

عرض رامپ عبوری ماشین‌ها باید 3/50 متر لحاظ گردد. اگر بیش از ۲۵ واحد پارکینگ داشته باشیم، عرض ۵ متر موردنیاز است.  حداکثر شیب رامپ دسترسی برای پارکینگ خصوصی ۱۵ درصد و برای پارکینگ عمومی ۱۲ درصد است.

شعاع گردش رامپ، حداقل 6/50 متر از آکس رمپ قوسی است. و در صورتی که عرض رمپ 5 متر باشد شعاع به 7/25 افزایش می یابد. تعداد پارکینگ‌ها را در واحدهای مسکونی، متناسب با مساحت ساختمان و واحد مسکونی تعریف می‌شود. برای واحدهای مسکونی کوچک‌تر از 150مترمربع؛ یک پارکینگ در نظر گرفته شده و برای واحدهای مسکونی بین 150 مترمربع تا 250مترمربع؛ دو پارکینگ مورد نیاز است. برای واحدهای مسکونی بیش از 250مترمربع؛ تعداد سه پارکینگ مورد نیاز است.

ورودی پارکینگ:

حداقل ارتفاع مفید برای ورودی پارکینگ 1/80 متر، و حداقل عرض درب ورودی پارکینگ 3 متر در نظر گرفته شود. پارکینگ های سرپوشیده باید بصورت طبیعی تهویه و درصورت عدم وجود سطوح کافی جهت تهویه طبیعی، با سیستم تاسیسات مکانیکی تهویه شوند.

پارکینگ ها:

یک واحد پارکینگ در صورتی که بین دو ستون باشد، با حداقل دهانه 2/5 متر و در صورتی که بین دو دیوار باشد با حداقل دهانه 3متر طراحی شود، و برای دو پارکینگ کنار هم در حالتی که دوطرف پارکینگ؛ دیوار باشد حداقل عرض دهانه 5متر و اگر یک طرف دیوار و طرف دیگر ستون باشد؛ حداقل عرض دهانه 4/75 متر در نظر گرفته‌شود. و سه پارکینگ کنار هم با حداقل دهانه 7متر، در نظر گرفته شود. حداقل طول مورد نیاز جهت پارکینگ 5 متر، و بنابراین حداقل فضای یک پارکینگ 2/5×5متر می‌باشد.

 رمپ ها:

رمپ‌ها باید در برابر عواملی مانند ترمزهای شدید اتومبیل‌ها، سایش‌های مکانیکی، سایش‌های هیدرولیکی، عوامل جوی مانند برف و باران و یخ‌بندان مقاوم بوده و جنس کف آن طوری باشد که مانع از لغزندگی و لیز خوردن اتومبیل‌ها و افراد پیاده شود.

1400 27/شهریور