روزبه

۱۳۹۶

این فروشگاه در فضایی با ابعاد حدود ۲۰ مترمربع طراحی شده است.در چنین متراژکمی استفاده از جداره ها به بزرگتر نشان دادن طرح کمک می کند.استفاده از آجر و چوب فضایی گرم و صمیمی تر برای ارتباط با مشتری ایجاد می کند. باکس هایی با خطوط نرم با حرکت افقی و عمودی تناسب و توازن بین المانهای عمودی ترموود و رج های افقی آجر را به خوبی برقرار کرده است

مکان:

ایران، اهواز

معمار:

مهرداد اسماعیلیان

کارفرما:

آقای مسعودی

متراژ:

۲۰

وضعیت :

اتمام ساخت

سه بعدی:

الهه کرمی

پروژه های مرتبط